CFD คืออะไร?

CFD คือสัญญาสำหรับความแตกต่าง นี่คืออนุพันธ์ทางการเงินประเภทหนึ่งที่ได้มาจากมูลค่าของสินทรัพย์

Read More